Itogi Mezdunarodnaya naucno-obщestvennoy konferencii «Kosmiceskoe mslenie i sovremennost» g.Kiev 6-7 dekabrya

16 December 2013