Round Table Conference "Space at the Human Security Guard: Aerospace Sounding of the Region", April 10, 2019, Pereyaslav-Khmelnitsky, Ukraine.

10 April 2019
 


The members of Round Table Conference "Space at the Human Security Guard: Aerospace Sounding of the Region", April 10, 2019, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University (Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine). From left to right: Olga Shkira, Denys Kadenyuk, Vera Kadenyuk, Galina Zheleznyak, Denys Svyrydenko, Oleg Bazaluk